Semblance Of Liberty

Design Your Universe

studio album Released October 2009

Zdání svobody
Born to fight, and we're born to flee
Doomed to live on ecstasy
Born to lie, and we're born to cheat
Look in the mirror, who do you see?
Jsme zrozeni k boji a k útěku
Odsouzeni k žití z nadšení
Jsme zrozeni ke lžím a podvodům
Podívej se do zrcadla, koho tam vidíš?
Born to flee, and we're born to fight
Without your mask, you're terrified
Don't hide your personality
That's who you are, your identity
Jsme zrozeni k útěku i k boji
Bez své masky jsi vyděšený
Neschovávej svoji osobnost
To jsi ty, tvá identita
If the virtues of tomorrow
Cause the greed of today
We won't have a future
Nor liberty
Pokud zítřejší ctnosti
Jsou příčinou dnešní chamtivosti
Nebudeme mít budoucnost
Ani svobodu
Born to breathe, and we're born to pursue
That's all we are supposed to do
The semblance of our liberty
Is nothing more than slavery
Jsme zrozeni k dýchání a k usilování
K tomu jsme předurčeni
Zdání naší svobody
Není víc než otroctví
Born to flee, and we're born to fight
Is it failure that's our delight?
Born to cheat, and we're born to lie
Look at yourself, have you lost your mind?
Jsme zrozeni k útěku i boji
Je snad neúspěch naší radostí?
Jsme zrozeni k podvodům i lžím
Podívej se na sebe, zbláznil ses?
If the virtues of tomorrow
Cause the greed of today
We won't have a future
And no more liberty
Pokud zítřejší ctnosti
Jsou příčinou dnešní chamtivosti
Nebudeme mít budoucnost
A už ani svobodu
If the virtues of tomorrow
Set the need on the way
We won't have a future
Nor liberty
Pokud zítřejší hodnoty
Uvedou potřeby do chodu
Nebudeme mít budoucnost
Ani svobodu
Private vice leads to public virtue
Soukromé zlozvyky vedou k veřejným ctnostem
Raised to think that we are free
Living in our caves
Being slaves
Jsme vychováváni v myšlence svobody
A přitom žijeme v jeskyních
A jsme otroky
We lost control of our lives
At the mercy of the waves
Massive waves
Ztrácíme kontrolu nad svými životy
Jsme vydáni na pospas vlnám
Masivním vlnám
Blind to see what's going on
Conditioned as we are
And we are
Jsme příliš slepí, než abychom viděli, co se děje
Jsme tak vychovaní
To tedy jsme
We lost control of our greed
But now we face it all
Face our fall
Ztratili jsme kontrolu nad chamtivostí
Ale teď tomu musíme čelit
Čelit našemu pádu
Keeping all that we've created
And consuming all that's possible
Reaching deep into temptation
Nothing can stop us
Nechat si vše, co jsme vyrobili
A spotřebovat vše, co jde
Dosahovat pokušení
Nic nás nezastaví
Guarantee our hard-earned profits
Multiplied ten-fold if possible
Reaching out for new redemption
Nothing avails our needs
Zaručit naše těžce získané výdělky
A nejméně desetkrát je znásobit
Hledat novou spásu
Nic neprospívá našim potřebám
"My opponent won't rule out raising taxes.
But I will, and The Congress will push me to raise taxes and I'll say no.
And they'll push, and I'll say no, and they'll push again, and I'll say to them:
Read my lips!"

[George H. W. Bush] *
"Opozice bude prosazovat zvýšení daní.
Ale já ne, a Kongres mě bude nutit zvýšit daně, a já jim řeknu ne.
A oni přitlačí, a já řeknu ne, a oni zase přitlačí, a já jim řeknu:
Odezírejte mi ze rtů!"

[George H. W. Bush] *
If the virtues of tomorrow
Cause the greed of today
We won't have a future
And no more liberty
Pokud zítřejší ctnosti
Jsou příčinou dnešní chamtivosti
Nebudeme mít budoucnost
A už ani svobodu
If the values of tomorrow
Set the need on the way
We never had a future anyway
We had no future 'till today
Pokud zítřejší hodnoty
Uvedou potřeby do chodu
Stejně jsme nikdy neměli budoucnost
Neměli jsme ji dodnes
Time and tide
Will not wait for anyone
.
Čas a mořské proudy
Nebudou na nikoho čekat
.

* úryvek z projevu George H. W. Bushe z roku 1988. zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Read_my_lips:_no_new_taxes