Tides Of Time

Design Your Universe

studio album Released October 2009

Proudy času
You were always there to hold my hand
When times were hard to understand
But now the tides of time have turned
They keep changing
Vždy jsi byl se mnou a držel mě za ruku
I v těch nepochopitelných dobách
Ale teď se proudy času obrátily
Pořád se mění
Seasons range, but you remain the same
A steady heart, a sun to rain
You'll be the light that's shining bright
High above me
Období se střídají, ale ty zůstáváš pořád stejný
Spolehlivé srdce, slunce na můj déšť
Budeš to jasně svítící světlo
Vysoko nade mnou
Autumn gold losing hold
We are leaves meant to fall
There's a meaning to all that fades
Zlatý podzim se pomalu vytrácí
Jsme jak uschlé listí, co brzy opadá
Všechno, co vadne, má nějaký smysl
Freezing winds were stayed by warming words
To touch your healing to the hurt
I'll treasure every lesson learned
to the embers
Mrazivé větry uklidnila hřejivá slova
Tvé léčení se dotklo zranění
Každé ponaučení budu chovat jako poklad až do poslední vzpomínky
Fire fails, blushes pale
We will answer the call
There's a meaning to all
Oheň slábne, červenající se tváře blednou
Odpovíme na volání
Smysl mají všechny naše
Seeds of eulogy to sow along with
dreams
Fill the need that can leave us grieving
alone
Sny a zdroj chvalořečení, které jsou osety všude kolem
Naplňují potřebu, která nás může nechat truchlit o samotě
Frail is our beauty in the end
But all we count is sentiment
A memory stays to guide the way
And whisper
Křehkost je nakonec naší krásou
Ale počítá se jenom přecitlivělost
Vzpomínky nás pomáhají vést
A šeptají
Don't lose sight, don't deny
We are leaves meant to fall
There's a meaning to all our
Neztrácej z očí, nepopírej
Že jsme jen uschlé listí, co brzy opadá
Smysl mají všechny naše
Seeds of eulogy to sow along with
dreams
Fills the need that can leave us grieving
alone
A symphony resounding in our minds
Guides us through what we knew would come all along
Sny a zdroj chvalořečení, které jsou osety všude kolem
Naplňují potřebu, která nás může nechat truchlit o samotě
Symfonie znějící v našich myslích
Pomáhá nás vést skrz to, o čem jsme věděli, že nakonec stejně přijde
Sometimes I feel I don't have the words
Sometimes I feel I'm not being heard
And then I fear I'm feeling nothing more
Někdy mám pocit, že nenacházím slova
Někdy mám pocit, že mě nikdo neposlouchá
A pak se začnu bát, že už nic jiného necítím
Sometimes I feel I don't want this change
I think we all have to rearrange
And now I feel there's no one losing more
Někdy mám pocit, že nechci tuhle změnu
Myslím, že to si musíme všichni uspořádat
A teď mám pocit, že nikdo neztrácí víc
Seeds of eulogy to sow along with
dreams
Fill the need that can leave us grieving
alone
A symphony resounding in our minds
Guides us through
(As you hear me)
As you do
(As you need me)
Making true
What we knew would come all along
Sny a zdroj chvalořečení, které jsou osety všude kolem
Naplňují potřebu, která nás může nechat truchlit o samotě
Symfonie znějící v našich myslích
Pomáhá nás vést
(Jak mě slyšíš)
Jako ty
(Jak mě potřebuješ)
Uskutečňuje
To, o čem jsme věděli, že nakonec stejně přijde