Kingdom Of Heaven - A New Age Dawns - Part V

Design Your Universe

studio album Released October 2009

Království nebeské (Úsvit nového věku, část V.)
Dedicated to Elisabeth Jansen-Julicher
Věnováno Elisabeth Jansen-Julicherové
[I. Hold in Derision]
[I. Terčem posměchu]
Pioneering, big breakthroughs
Proceeded by the opposition
Hold in derision all that's new
Afraid to lose their own esteem
Průkopnictví, zásadní objevy
Vykonané opozicí
Nové věci jsou vždy terčem posměchu
Ze strachu ze ztráty vlastní sebeúcty
Scorn shall be directed at the genius
Represses subtle theories of the light
To the questions of life
Génius bude terčem výsměchu
Jeho propracované teorie světla budou potlačeny
Až na otázky života
Quantum physics leads us to
Answers to the great taboos
We create the world around us
God is every living soul
Kvantová fyzika nás přivádí
K odpovědím na největší tabu
Vytváříme si svůj vlastní svět
Bůh je v každém živém tvorovi
Science, spirituality
Will have to meet along the way and
We need new drifts, another view
Expand our grip on the cryptic soul
Věda a duševno
Se najednou budou muset spojit
Potřebujeme nové proudy, jiné úhly pohledu
Lépe porozumět té tajemné duši
Scorn shall be directed at the genius
Represses subtle theories of the light
To the questions of life
Génius bude terčem výsměchu
Jeho propracované teorie světla budou potlačeny
Až na otázky života
Quantum physics leads us to
Answers to the great taboos
We create the world around us
God is every living soul
Kvantová fyzika nás přivádí
K odpovědím na největší tabu
Vytváříme si svůj vlastní svět
Bůh je v každém živém tvorovi
Hope is more than a postponed disappointment *
Naděje je víc, než jen odložené zklamání *
Non intellegens nil explicas
Videre nolens nil capies
Non intellegens nil explicas
Incognita non vides
Neporozumíš-li, nic nevysvětlíš
Nebudeš-li ochotný vidět, nic nepochopíš
Neporozumíš-li, nic nevysvětlíš
Nepoznané nevidíš
Open your Sahasrara **
Otevři svou Sahasraru **
[II. Children of the Light]
[II. Děti světla]
Light creates us all
Pride will make us fall
Life is meaningful
Life delight us all
Světlo nás tvoří všechny
Pýcha nás zahubí
Život je smysluplný
Život nám všem dělá radost
Light creates us all
Pride divides us all
Life is meaningful
The soul survives us all
Světlo nás tvoří všechny
Pýcha nás všechny rozděluje
Život je smysluplný
Duše nás všechny přežije
Misled by science
Our wake up call
Conditioning cannot fool us 'till the end
Zmýleni vědou
Naše varování
Návyky nás nemůžou pořád klamat
Light creates us all
Pride will make us fall
Life is meaningful
Life delight us all
Světlo nás tvoří všechny
Pýcha nás zahubí
Život je smysluplný
Život nám všem dělá radost
Light creates us all
Pride divides us all
Life is meaningful
The soul survives us all
Světlo nás tvoří všechny
Pýcha nás všechny znepřátelí
Život je smysluplný
Duše nás všechny přežije
[III. Bardo Thödol] ***
[III. Bardo Thödol] ***
Guide us safely
Through the gates of death
Proveď nás bezpečně
Skrze brány smrti
[IV. Paragons of Perfection]
[IV. Vzory dokonalosti]
Nothing here will be the same
I'll see the world through different eyes and
I was given clarity
And the wisdom I can't deny
Nic tu nebude jako dřív
Uvidím svět z jiného pohledu
Bylo mi dáno porozumění
A moudrost, které se nemohu zříci
All that we can ever see
Until we leave this frail existence
Is just a shadow of reality
Death is not the final instance
It's not your time
You have to go back... back!
Now!
Všechno, co uvidíme
Během naší křehké existence
Je jenom zdáním skutečnosti
Smrt není konečným stupněm
Ještě nenadešel tvůj čas
Musíš se vrátit… vrátit!
Teď!
No, no, I don't want to return
Please let me stay here, don't make me go back
Ne, ne, já se nechci vrátit
Prosím, nechte mě tu zůstat, nenuťte mě se vracet
Go back, you've got work to do
Vrať se, máš ještě něco na práci
We're not alone, we are all one
Nejsme sami, jsme všichni stejní
Nothing here will be the same
The smallest bit is as big as
nature
Our limited capacities
Gives us trouble to comprehend
Nic tu nebude jako dřív
I ten nejmenší kousek je stejně důležitý jako celá příroda
Naše omezená chápavost
Nám dělá problém s porozuměním
We are linked in every way
And we're strong as our weakest fragment
Every word that we convey
Is an act with consequences
Jsme propojeni všemi způsoby
A jsme tak silní, jako naše nejslabší část
Každé slovo, které vypustíme z úst
Je činem s následky
[V. The Harsh Return]
[V. Krutý návrat]
Misled by science
Our wake up call
Conditioning cannot fool us 'till the end
Zmýleni vědou
Naše varování
Návyky nás nemůžou pořád klamat
Light creates us all
Pride will make us fall
Life is meaningful
Life delights us all
Světlo nás tvoří všechny
Pýcha nás zahubí
Život je smysluplný
Život nám všem dělá radost
Light creates us all
Pride divides us all
Life is meaningful
The soul survives us all
Světlo nás tvoří všechny
Pýcha nás všechny rozděluje
Život je smysluplný
Duše nás všechny přežije
Greed will make us fall
Light will bind us all
.
Chamtivost nás zahubí
Světlo nás spojí
.

Skladba je věnována Elisabeth Jansen-Julicherové

* zřejmě reakce na přísloví "Naděje je jen odložené zklamání" (Hope is just a postponed disappointment)

** Sahasrara je sedmá, temenní čakra, umístěná na vrcholku hlavy (jako koruna), směřuje vzhůru. Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu. Sídlo božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když budou harmonické všechny ostatní čakry. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Čakra

*** Bardo Thödol je tibetský název pro Tibetskou knihu mrtvých, doslova „vysvobození v bardu skrze naslouchání“. Jeden ze základních textů tibetského buddhismu. Bardo thödol poskytuje návod pro živé bytosti jak úspěšně projít obdobím mezi smrtí a novým a jak se může proces umírání změnit na proces osvobození. zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tibetská_kniha_mrtvých