Spusť tu šedou oponu a odhal
Své pravé a vychytralé úmysly
Polož zbraně a odvolej se
K celému svému mravnímu svědomí
Drop the grey curtain and reveal
Your truly sharp intentions
Drop the weapons and appeal
To all your moral senses
Zdravý rozum
Lhostejnost
Nedbalost
Common sense
Indifference
Negligence
Nevinnost
Poslušnost
Neschopnost
Innocence
Obedience
Impotence
Přestaň se zvrácenými lžemi a odhal
Své cíle a pravé úmysly
Přestaň popírat a neskrývej
Ty podvodné vynálezy
Stop the sick falsehoods and reveal
Your goals and true intentions
Stop denial don't conceal
The devious inventions
Nekousej do ruky, která tě krmí
Ta, která se o tebe stará
A uspokojuje svoje potřeby
Nebreč kvůli dotekům
A věř
Neuspokojuje-li chtíč
Don't you bite the hand that feeds
The one that cares for you
And gratifies its needs
Don't you cry about a touch
And trust
Unless it gratifies the lust
Afrodita v celibátu
Slepá víra zrazena
Celibate's Aphrodite
Blind faith betrayed
Nebojuj proti svým potřebám
Jsme lidé z masa a krve, kteří ospravedlňují své činy
Nebreč kvůli dotekům
A krach
To je vše, co zbylo z naší důvěry
Don't you fight against your needs
We're men of flesh and blood who justify their deeds
Don't you cry about a touch
And bust
All that remains of our trust
Afrodita v celibátu
Slepá víra zrazena
Celibate's Aphrodite
Blind faith betrayed
Nepopírej mě
Vydrž čelit
Bolesti a útoku
Nemůžu to snášet
Don't you deny me
Bear to face
Pain and aggression
I can't bear it
Neopovrhuj mnou
Odvaž se honit se
Za bohatstvím a majetkem (majetkem)
Don't you despise me
Dare to chase
Wealth and possession (possession)
Nepodceňuj mě
Řídila nás neovladatelná touha
Opuštěni
Zrozeni k tomu, abychom byli krutí a nespravedliví
Don't underrate me
We have been guided by lust
Forsaken
Drawn to be cruel and unjust
Tohle je příkaz
Věř ve mne
Natáhni se a vezmi mne za ruku
This is a command
Believe in me
Reach out and take my hand
Jsem neústupný
Neexistuje způsob
Jak zlomit mojí kázeň a sílu
I am inflexible
There is no way
To break my discipline and strength
Má nekonečná loajalita
K mojí vlasti
Mě naplňuje hrdostí
Kterou nikdo nechápe
My endless loyalty
For my fatherland
Fills me with dignity
That no one understands
Kdy se nám dostane nějakého vysvětlení?
O tom, co se tam nakonec stalo
Ten nedostatek
Od hrdosti našeho národa
To je důvod, proč to tajit
When do we get some explanations?
About what happened there at last
This deprivation
By the pride of our nation
This is the reason to conceal
Při službě pro Národ
Bych položil svůj život
A nelitoval bych toho
Serving the Nation
I'd give my life for
With no regrets
Odvaha – předehra, která by mohla způsobit změnu
Na prvního se bude vzpomínat jako na hrdinu
Ze hrobu
Získají postavení, které by mohlo otevřít klec
Než se naše práva vyprázdní až k nule
Courage, the overture to bring about
a change
The first will be remembered as a hero
From the grave
They will gain a status that could open up the cage
Before our rights are emptied down to zero
Ty se rozhoduješ
Jestli zaplatíš nízkou cenu nebo tu nejvyšší
Oběť
You decide
Pay the low or highest price
Sacrifice
Kdo drží práva
Která nás svazují a zrazují
Světla měst
Ochraňují sadisty
Who holds the rights
(To) bind and dissuade us
Cities in lights
Shield their sadists
Zbabělost, postup k utiskování a úpadku
Přestala být odpovědí na všechno
Brzy to uvidíš
Loajalitu nakonec nikdo neproplatí
Shoda objasňuje tvojí zkázu
Cowardice, progression to oppression and decay
It ceased to be the answer for all
Soon you will see
In the long run loyalty will never be repaid
Conformity is spelling out your doom
(instrumentální)
.
(instrumental)
.
(Cesta životem)
(Course of life)
Nepřestáváme hledat
Nevíme co dělat
Lov začíná
We keep on searching
We don't know what to do
The hunt is on
Ztrácíme se ve výběrech
A nejsme schopni
Najít tu pravou podstatu života
We're lost in choices
And are unable to
Find the true essence of life
Je to nedostatkem empatie
Nám je to ale jedno
Útěk do samoty
It's the lack of empathy
We do not care
An escape in solitude
Vše, co zbývá, jsou jen chladná těla bez života
Bez duše
Vychovány pouze k vyvraždění
All what is left is cold, dead bodies
Without a soul
Just raised to be slaughtered
Dívaje se na ta chladná těla bez života
Jejich duše jsou pryč
Přišly nazmar kvůli vraždě
Looking upon these cold, dead bodies
Gone are their souls
Just wasted for slaughter
Finanční podvod je cesta k nadvládě
Odvaž se i tam, kam si jiní netroufnou
Jenom tě mile a přátelsky
Žádáme o loajalitu
Fraud is the way to supremacy
Be brave where others do not dare
We're only asking for your loyalty
In a kind and friendly way
Korupce je základ společnosti
Díky níž stále vládneme světu
Jenom tě žádáme o loajalitu
Ale nebudeme to opakovat
Corruption is the mainstay of society
To keep us ruling in the world
We're only asking for your loyalty
But will not ask it twice
My jsme víc než zákon
A jsme připraveni zvednout sluchátko
A lži, které vysíláme
Vedou k účelu
Který světí prostředky
We're above the law
And we're set to make the call
And the lies we sent
Lead to the end
To justify the means
My jsme víc než všechno
A máme v úmyslu přinutit tě se plazit
Protože strach, který šíříme
Posvětí tento výjev
We're above it all
And we're bent to make you crawl
For the fear we spread
Will justify the scene
Strach je falešným rádcem
Jak stoupá napětí, smysly se rozostřují
Proniká do ledového potu
A vyústí v naprostou nahodilost
Fear is the false adviser
As the tension rises the senses blur
Break into a cold sweat
And fall into an utter randomness
Nemohu se přimět
Odhodlat se bez
Moci přesvědčivých myšlenek
I can't decide
Determination without
Power of persuasive thoughts
Vyhýbej se tomu vrahovi
Který zabíjí tvé myšlenky
Vytváří mylné představy
Smiř se se svou slabostí
Čirou náhodou to je
Klíč ke svobodě
Avoid the assassin
Which kills your thoughts
Creates delusions
Accept your weakness
It happens to be
The key to be free
Nemohu se přimět
Odhodlat se bez
Moci přesvědčivých myšlenek
I can't decide
Determination without
Power of persuasive thoughts