Jako kdyby to bylo všem jedno
Jako kdyby to bylo všem jedno
Špehové bez tváře
Šťourají se nám v právech
Jako kdyby to bylo všem jedno
It is as if no one cares
It is as if no one cares
Faceless spies
Messing around with our rights
It is as if no one cares
Jako kdyby to bylo všem jedno
Špehové bez tváře
Mají povolení dělat, co se jim zachce
It is as if no one cares
Faceless spies
Licensed to do whatever they want
Svádí se to na terorismus
Díry ve zdech
Utíkej před pádem
Žij ve lži, abys to přežil
Ovládat
A likvidovat
Braň se tomu, oko za oko
Playing the terrorist card
Holes in the wall
Run for a fall
Living a lie to survive
To dominate
And eliminate
Resist, an eye for an eye
Najdeme cestu ven z této bažiny
(Uvízli jste)
Nebo máme pocit, že to není třeba
(Rozhodněte se)
Můžeme říkat, že nemáme co skrývat
(Zaplaťte za to)
Klidně si nás prolustrujte
Will we find a way out of this swamp
(You're stuck)
Or don't we feel the need
(Decide)
We can say we have nothing to hide
(Pay the price)
Feel free to screen us
Jediná věc, co zastaví padoucha se zbraní, je klaďas se zbraní. *
The only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun. *
Postavte se a bojujte za hodnoty
Nechte naši sebeobranu na pokoji
Jelikož jsou naše získaná práva nezpochybnitelná
Stand up and fight for values
Don't touch our self-defense
As our acquired rights are incontestable
Povstaňte proti těm parchantům
Kteří se chtějí ujmout kontroly
Nad všemi našimi odvěkými zisky
Rise against those bastards
Who want to take control
Over all our ancient acquirements
Vy jste hrozbou svobody
Nemůžeme se smířit s dalšími úmrtími, které způsobili fanatici
Máme elementární právo na obranu
Ale ne za každou cenu na světě
You, who are a threat to freedom
We can't accept more deaths, all caused by maniacs
It's a fundamental right of defend ourselves
But not at any cost in the world
Vyrovnej se s tou jedinou filozofií
Nemáš na výběr – zbav se toho
Vyrovnej se s tou jedinou nadvládou
Budeš poslouchat svého nadřízeného
Deal with the one philosophy
You have no choice – dispose
Deal with the one supremacy
You will obey your superior
Nemáš na výběr, musíš následovat davy
Nemáš na výběr, musíš se držet své vrstvy
Nemáš na výběr, protože nikdy nebudeš
Jako já
You have no choice than to follow the masses
You have no choice than to stick to your classes
You have no choice cause you will not be
Like me
Lidská oběť
Jsi odsouzený k postoupení své mysli
Jednooký kompromis
Narodil ses, abys byl svobodný
Ne abys byl obětován
Human sacrifice
Damned to give up your mind
One-eyed compromise
Born to be free
Not to be sacrificed
Vyrovnej se s tou jedinou pravostí
Budeš se chovat slušně – zotročen
Vyrovnej se s tím jediným božstvem
Nebudeš znevažovat
Zbožný sňatek
Deal with the one authenticity
You will behave – enslave
Deal with the one divinity
You won’t disparage
The godly marriage
Tisíce lidí
Právě teď
Čekají na popravu
Tisíce lidí zemřou
Thousands of people
Right now
Are waiting to be executed
Thousands of people will die
Někteří z těchto lidí
Jsou vlastně
Absolutně nevinní
Ale většina z nich stejně zemře
Some of these people
In fact
Are totally innocent
But most of those people will die anyway
Nečiníš to, čemu věříš
Jestli nezaplatíš, budeš trpět
Quel che credi non fai tu
Se non paghi soffrirai
Tisíce lidí
Popírají vinu
Ale nemohou si dovolit řádnou obhajobu
A většina z nich ani nemá šanci
Thousands of people
Deny
But can't afford a proper defense
And most of those people have no chance
Sázej – čekej – uvolni se
Sklízej – ovládej – dosáhni
Sow – await – release  
Reap – control – achieve
Přemohl jsem sám sebe
Navždycky
Vrátím se ke své bolesti
Tiše a slabě
Všechno, co jsem propásl
Abych se ukryl v temnotě
Musí to být nenávist bez uznání
Teď přijměte mou bolest
I've defeated myself
Eternally
I'll return into my pain
Silently and weak
All that I've missed
To hide myself in the dark
It must be hate without recognition
Embrace my pain now
Sázej – čekej – uvolni se
Sklízej – ovládej – dosáhni
Sow – await – release  
Reap – control – achieve
Natáhněte se pro mě
Přišel jsem vraždit
Vymažte mi mysl
Až do konce věků
Opravdu vládněte
Zkuste si mou bolest
Takhle nemůžeme pokračovat
Jsem zničený!
Reach out for me
I come for slaughter
Reset my mind
Till the end of time
Sway up for real
Try my pain
We can't go on here
I am undone!
Závody ve zbrojení
Další válka
Opakuje se to až do nekonečna
Neustále bojují za nadvládu
Nehledej způsob, jak se ospravedlnit
Nebo jak zůstat svědkem v povzdálí
An arms race
Another war
It goes on forevermore
They keep on fighting for supremacy
Don't find yourself a way to justify
Or remain a witness from the sidelines
Neváhej
Musíme najít způsob
Jak zastavit celé toto šílenství
Dosáhneme někdy našich cílů?
Nebo se vzdáme a už to nebudeme nikdy zkoušet
Postav se na nohy
A alespoň to zkus
Don't hesitate
We have to find a way to
Stop all this madness
Will we ever reach our goal?
Or give up and try no more
Get off your knees
And try at least
Nemůžeš vykoupit svoji spásu
Nezvládl jsi zaplatit
Nechceš čelit realitě
Trčíš ve své staré mentalitě
Nech to být!
Otevři svou mysl
Je tu o mnoho víc k vidění
You cannot ransom your redemption
You've failed to pay
You don't want to face reality
Stuck in your old mentality
Let it be!
Open your mind
There is much more to see
Závody ve zbrojení
Další válka
Životy navždy ztracené
Aby zaručily pár budoucích výhod
An arms race
Another war
Lost lives forevermore
To guarantee some future benefits
Lítost
Silný pocit
Nátlak, bláznivé úsilí nečisté mysli
Vidím zkázu
V bezvědomí, pátrám v hlubinách šílenství
Už se nevracejte
Třesu se chladem uvnitř sebe
Pentimento
Sensazione forte
Costrizione, folle sforzo della mente cessa
Vedo il precipizio
Incosciente, scavo in fondo a una pazzia
Non torna più
Tremo gelo dentro me
Jestlipak se mi podaří najít život
Tady už nemůžu
Uteču před touto skličující sílou
Se riuscirò a trovare una via?
Non posso qui
Fuggirò questa mesta energia
Cit
Vnitřní křeče
Silně, trápení z uplynulé noci
Padám do propasti
Podlehnutí, které mě chytá za duši
Sentimento
Convulsioni dentro
Fortemente, il tormento di una notte svanì
Cado in un abisso
Cedimento che mi afferra l'anima
Jestlipak se mi podaří najít život
Tady už nemůžu
Uteču před touto skličující sílou
Se riuscirò a trovare una via?
Non posso qui
Fuggirò questa mesta energia
Mocné větry dují
Přes nejstrmější kopce
Připrav se na tuto bouři
Great winds blow
Over steepest hills
Be prepared for this storm
Neselže
Nikdy neselže
Nemůžeš ji zastavit, jakmile se vytváří
It won't fail
And it never will
You can't stop how it's been formed
Když se klamná posedlost mění v nenávist
Přišel jsi o rozum, vrať se zpátky
Do vyjetých kolejí
When an illusive obsession turns into hate
You've lost your mind, get yourself
Back on track
Upal své čarodějnice
Znovu získej kontrolu
Vyhov svým přáním
Neutop se v nenávisti
Která pohání tvou mysl
Burn your witches
Take back control
Meet your wishes
Don't drown yourself in
Hate that fuels your mind
Nespolkli jste mé lži
Jste lhostejní k příkazům
Vůbec jste neposlouchali
A neuposlechli žádnou výzvu
You did not swallow my lies
Insensitive to commands
You haven't listened at all
And disobeyed every call
Přesně tak, postavte se tomu
Nemůžete mě zavrhnout
Přesně tak, postavte se mi
Já jsem ďábel v přestrojení
Right on, face it
You can't deny me
Right on, face me
I am the devil in disguise
Nespolkli jste mé lži
Jen počkejte a uvidíte, co z vás zbyde
Bude vám líp po smrti
Tehdy vás hodnostáři odsoudí
You did not swallow my lies
Just wait and see what remains of you
You will be better off dead
Time for the notables to judge
Přesně tak, postavte se tomu
Nemůžete mě zavrhnout
Přesně tak, postavte se mi
Já jsem ďábel v přestrojení
Right on, face it
You can't deny me
Right on, face me
I am the devil in disguise
Když nadejde noc
Ulice jsou plné zuřivosti
Chceme vyvolat zmatek
Radši se držte opodál
When the night falls
The streets are full of rage
We're out for mayhem
You'd better stay away
Daň za původ
Anonymní výhrůžka
Zklamání za původ
Bloodline forfeit
Anonymous threat
Bloodline deceit
Daň za původ
Bloodline forfeit
Nemůžeme vrátit čas
Musíte se postavit čelem našim činům
Nemůžete si zahrávat s důvěrou
Navždycky
Neprojde vám to
We can't turn back time
We'll have to face our acts
You can't fool around with trust
Forevermore
You won't pass