Enemies Of Freedom

Nepřátelé svobody
The only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun. *
Jediná věc, co zastaví padoucha se zbraní, je klaďas se zbraní. *
Stand up and fight for values
Don't touch our self-defense
As our acquired rights are incontestable
Postavte se a bojujte za hodnoty
Nechte naši sebeobranu na pokoji
Jelikož jsou naše získaná práva nezpochybnitelná
Rise against those bastards
Who want to take control
Over all our ancient acquirements
Povstaňte proti těm parchantům
Kteří se chtějí ujmout kontroly
Nad všemi našimi odvěkými zisky
You, who are a threat to freedom
We can't accept more deaths, all caused by maniacs
It's a fundamental right of defend ourselves
But not at any cost in the world
Vy jste hrozbou svobody
Nemůžeme se smířit s dalšími úmrtími, které způsobili fanatici
Máme elementární právo na obranu
Ale ne za každou cenu na světě
You, who will constrain our freedom
There's a line to be crossed
Our safety will just decline through your acts
We won't bleed for your, your quest to score
No!
Vy omezujete naši svobodu
Existuje hranice, kterou lze překročit
Vaše činy jenom sníží naši bezpečnost
Nebudeme krvácet pro vaše dosažené cíle
Ne!
When basic rights
Are at stake
Tension will rise
So many emotions
Clash
Když jsou v sázce
Základní práva
Napětí poroste
A tolik emocí
Bude v rozporu
Don't strive for recognition
Demand what we deserve
As our noble duties are explicit
Neusilujte o uznání
Požadujte to, co si zasloužíme
Když jsou naše vznešené povinnosti explicitní
Declaw the cats and let coyotes attack
Is that what you aim for
Is that what you wanna get?
Zbavit kočky drápů a nechat kojoty zaútočit
Tohle je váš cíl
Toho chcete dosáhnout?
You, the fatal thrust to freedom
We can't ignore the mess all caused by
lunatics
It's a sentimental charge, without reason at all
We won't bleed no more, fight another war
Vy, osudná rána svobodě
Nemůžeme ignorovat nepořádek, který způsobili
blázni
Je to sentimentální obvinění, bez žádného důvodu
Už nebudeme krvácet, vést další války
When basic rights
Are at stake
Tension will rise
So many emotions
Clash
Když jsou v sázce
Základní práva
Napětí poroste
A tolik emocí
Bude v rozporu
Why is the idea of a gun good when it's used to protect the president of our country or our police, but bad when it's used to protect our children in our schools? *
[...]
Proč je zbraň dobrá, když se používá k ochraně prezidenta naší země nebo naší policie, ale špatná, když se používá k ochraně našich dětí ve školách? *
[...]
Di sangue sporche già
Le mani vostre sono
Fermate questo scempio
Del male ci farà
Vaše ruce už jsou
Umazané od krve
Zastavte tento masakr
To zlo, co tu napáchá
Politicians pass laws for gun free school
zones… They tell every insane killer in America that schools are the safest place to inflict maximum mayhem with minimum risk.
Politici schvalují zákony o zónách bez zbraní ve školách… Tím vlastně říkají každému šílenému zabijákovi v Americe, že školy jsou nejjistějším místem, kde mohou napáchat maximální masakr s nejnižším rizikem.
[...]
[...]
It's not about the danger, it is about control
It's not about your safety
You're trapped in a preconceived pitfall
Nejde o zbraně, jde o nadvládu
Nejde o vaši bezpečnost
Jste chyceni v šíleném a hloupém pachtění se
It's not about the weapons, it is about control
It's not about your safety
You're trapped within a mad and foolish rat race
Nejde o zbraně, jde o nadvládu
Nejde o vaši bezpečnost
Jste chyceni v šíleném a hloupém pachtění se
When basic rights
Are at stake
Tension will rise
So many emotions
Clash and bash
Když jsou v sázce
Základní práva
Napětí poroste
A tolik emocí
Bude v rozporu a srazí se
When basic rights (when basic rights)
Are at stake (are at stake)
Tension will rise (tension will rise)
So many emotions
Clash!
.
Když jsou v sázce (když jsou v sázce)
Základní práva (základní práva)
Napětí poroste (napětí poroste)
A tolik emocí
Bude v rozporu!
.

* úryvek z projevu Wayna LaPierra, výkonného ředitele americké Národní střelecké asociace (National Rifle Association, NRA), který přednesl 21. prosince 2012 na tiskové konferenci k masakru na škole Sandy Hook Elementary School v Connecticutu zdroje: http://www.washingtonpost.com/politics/remarks-from-the-nra-press-conference-on-sandy-hook-school-shooting-delivered-on-dec-21-2012-transcript/2012/12/21/bd1841fe-4b88-11e2-a6a6-aabac85e8036_story.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_na_Sandy_Hook_Elementary_School