Human Sacrifice

Lidská oběť
Deal with the one philosophy
You have no choice – dispose
Deal with the one supremacy
You will obey your superior
Vyrovnej se s tou jedinou filozofií
Nemáš na výběr – zbav se toho
Vyrovnej se s tou jedinou nadvládou
Budeš poslouchat svého nadřízeného
You have no choice than to follow the masses
You have no choice than to stick to your classes
You have no choice cause you will not be
Like me
Nemáš na výběr, musíš následovat davy
Nemáš na výběr, musíš se držet své vrstvy
Nemáš na výběr, protože nikdy nebudeš
Jako já
Human sacrifice
Damned to give up your mind
One-eyed compromise
Born to be free
Not to be sacrificed
Lidská oběť
Jsi odsouzený k postoupení své mysli
Jednooký kompromis
Narodil ses, abys byl svobodný
Ne abys byl obětován
Deal with the one authenticity
You will behave – enslave
Deal with the one divinity
You won’t disparage
The godly marriage
Vyrovnej se s tou jedinou pravostí
Budeš se chovat slušně – zotročen
Vyrovnej se s tím jediným božstvem
Nebudeš znevažovat
Zbožný sňatek
You have no choice than to follow the masses
You have no choice than to stick to your classes
You have no choice cause you will not be
Like me
Nemáš na výběr, musíš následovat davy
Nemáš na výběr, musíš se držet své vrstvy
Nemáš na výběr, protože nikdy nebudeš
Jako já
Human sacrifice
Damned to give up your mind
One-eyed compromise
Born to be free
Not to be sacrificed
Lidská oběť
Jsi odsouzený k postoupení své mysli
Jednooký kompromis
Narodil ses, abys byl svobodný
Ne abys byl obětován
Un peón más
De los hambrientos de poder
No hay opción
Seguir la orden o morir
Jenom další pěšák
Těch prahnoucích po moci
Nemá na výběr
Dodržovat příkazy nebo zemřít
Fight fire with fire
Bojuj proti ohni ohněm
Defense of human shields
A war fuels atrocity
Shields of children’s hands
Nadir of human sacrifice
Obrana z lidských štítů
Válka podněcuje zvěrstva
Štíty z dětských rukou
Nejhlubší dno lidských obětí
Gente nascosta
Timore, dubbio
La nostra chiesa sicura
Non potranno bruciare, no
Lidé se schovávají
Obava, pochybnost
Naši bezpečnou církev
Nemohou zlikvidovat, ne
I am just in time
To reach the top of lust
Forgetting what life needs to be
Focused on the magic crown
Which leads me to the dark profound
Can’t sit still any time
Until the world is mine
Jsem tu právě včas
Abych dosáhl vrcholu neovladatelné touhy
Zapomínaje na to, čím by měl život být
Zaměřený na pomyslnou korunu
Která mě vede do hluboké temnoty
Už nemůžu být v klidu
Dokud svět nebude můj
Siamo noi che decidiamo
Perché noi siamo potenti autorità
To my rozhodujeme
Protože to my jsme vlivná autorita
You have no choice
Make up your mind
Nemáš na výběr
Už si to uvědom